Zaloguj się | Rejestracja

Odpady zielone - częstszy odbiór bioodpadów

wtorek, 09 marca 2021 r., godz. 12:26  |  Wersja do druku

Od tego roku wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące odbioru odpadów zielonych. Zrezygnowano z podstawiania kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym, ale za to zwiększono częstotliwość odbioru bioodpadów sprzed nieruchomości. W okresie od kwietnia do listopada bioodpady będą odbierane raz w tygodniu, a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie.Urząd Gminy Dobra zrezygnował z podstawiania kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych ponieważ dotychczasowa praktyka wskazywała na liczne przypadki wyrzucania do tych kontenerów innych odpadów, a odbiór odpadów zmieszanych jest droższy. Ujawniano także liczne przypadki wrzucania do kontenerów odpadów zielonych przez firmy świadczące usługi pielęgnacyjne ogrodów, również z terenu Szczecina. Takie działania powodują zwiększone koszty odbioru odpadów z kontenerów, a tym samym wpływają na całość kosztów systemu gospodarki odpadami.

Brak kontenerów będzie rekompensował częstszy odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości - raz w tygodniu od kwietnia do listopada i raz na 2 tygodnie w pozostałym okresie. W pojedynczych przypadkach właściciel nieruchomości mający nadmiar bioodpadów, w szczególności trawy, może je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

"Przypominam, że ta usługa nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowych kompostownikach i otrzymali ulgę w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z terenu ich nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady" - przypomina Anna Budzyńska, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra.Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach i ogrodach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.

W okresie zimowym tj. od grudnia do końca lutego, kiedy nie są prowadzone prace ogrodowe wykorzystujemy tylko małe 35 l worki. Umieszczamy w nich wyłącznie odpady kuchenne pochodzące z gospodarstwa domowego. Odpady kuchenne w tym okresie będą odbierane raz na dwa tygodnie. Odpady zielone np. liście można zawieźć do PSZOK-u.

Do worka biodegradowalnego na odpady kuchenne wrzucamy:
• obierki od warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki, ogórków, cebuli, itp.)
• obierki i skórki od owoców (jabłka, gruszki, banany, cytryny, pomarańcze, itp.)
• warzywa i owoce
• resztki chleba i pieczywa
• pestki owoców (np. brzoskwiń, nektarynek, mango)
• łupiny po pestkach dyni i słonecznika
• zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki)
• resztki sałatek warzywnych (bez mięsa) i surówek
• grzyby i resztki z obierania grzybów
• fusy po kawie i herbacie
• przeterminowane owoce kandyzowane, suszone
• przeterminowane orzechy

Od marca do końca listopada wykorzystujemy 120 l (duże) brązowe worki na bioodpady. W tym okresie w brązowych workach umieszczamy zarówno odpady zielone z ogrodów jak i odpady kuchenne. W marcu bioodpady będą jeszcze odbierane raz na 2 tygodnie, ale już od kwietnia do końca listopada odbiór będzie się odbywał z częstotliwością raz na tydzień.

Do worka brązowego wrzucamy:
Odpady kuchenne
Odpady zielone w postaci:
• trawa
• liście
• rozdrobnione gałęzie
• zielone części roślin

nie wrzucamy:
• kości zwierząt
• odchody zwierząt
• popiołu
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i MDF
• oleju jadalnego
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku otrzymali ulgę w opłacie. Na te posesje nie będą dostarczane worki brązowe i nie będą z nich odbierane odpady bio. Natomiast wszelkie odpady pochodzące z przyciętych drzew i krzewów, które nie są możliwe do skompostowania, można odwieźć we własnym zakresie do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.Zmiany dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie ze zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzonymi w gminie Dobra na początku 2021 roku, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania śmieci.

Umowę na odbiór odpadów komunalnych należy podpisać z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej znajduje się na stronie urzędu gminy - kliknij tutaj.

Obowiązek ten dotyczy m.in.: prywatnych placówek oświatowych, placówek zdrowotnych, sklepów, lokali gastronomicznych, handlowych, usługowych, banków, poczty, biur, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

Koszt i częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Właściciel nieruchomości, na terenie której nie zamieszkują mieszkańcy i która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązany jest pozbywać się:
- zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie,
- pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
- uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
- zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Dobra zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra do dnia 31.01.2021 r.

Za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny. Od lutego 2021 r. straż gminna będzie przeprowadzać kontrole w tym zakresie.e-Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Dobra mogą składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi elektronicznie poprzez platformę E-PUAP. Poniżej prezentujemy film z prostą instrukcją, jak to zrobić.

W celu wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: epuap.gov.pl

2. Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim (wpisując kod pocztowy 72-003):
URZĄD GMINY W DOBREJ
72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A


3. Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy: Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

Po zalogowaniu do portalu epuap.gov.pl można też kliknąć w bezpośredni link do deklaracji.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

Przydatne linki:
Formularz deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wzór wypełnionej deklaracji

Właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni.

Miejsce składania deklaracji:
- Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
- Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
- Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
- Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo

Niezłożenie deklaracji lub nieuiszczenie opłaty w odpowiedniej wysokości skutkuje:
- właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

e-Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi - instrukcja wideo:
Najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami od stycznia 2021 r.:

1. Obowiązuje nowy wzór deklaracji. Formularz dostępny jest na stronie dobraszczecinska.pl w zakładce Gospodarka odpadami. W tej zakładce umieszczono również wzór wypełnionej deklaracji.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie (zgodnie z ustawą):
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości; w przypadku metody jaka funkcjonuje w naszej gminie (od wody za rok poprzedni) termin - do 10 lutego.
Nie złożenie deklaracji w ustawowym terminie zgodnie z art. 10 ust 2b może skutkować nałożeniem grzywny.

3. Obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich. Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w rozdziale 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

4. Dwa razy do roku, podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości pakiet worków: 15 szt. niebieskich (na papier), 30 szt. żółtych (metal, plastik), 10 szt. zielonych (szkło) 25 szt. brązowych (na odpady kuchenne i odpady zielone), 10 szt. worków biodegradowalnych i kompostowalnych na odpady tylko kuchenne, zbierane w okresie zimowym grudzień - luty (w tych miesiącach z przed nieruchomości nie będą odbierane inne bioodpady). W pozostałych miesiącach (marzec - listopad) odpady kuchenne będą odbierane razem z odpadami zielonymi z ogrodów, w workach brązowych 120 l. Zbiórka choinek, tak jak dotychczas, odbywać się będzie w ostatni dzień roboczy stycznia z wyznaczonych punktów wywozowych lub w sposób ciągły będzie można je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej.

5. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: kwiecień - listopad: jeden raz na tydzień, a grudzień - marzec: raz na 2 tygodnie. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym, wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.

6. Wprowadzono ulgę w wysokość 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika. Wymagania dot. kompostowania bioodpadów zawarte są w rozdziale 3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra - link do regulaminu.

7. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna, która wynosi 4,80 zł.

8. Brak możliwości spalania bioodpadów stanowiących odpady roślinne na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada. Spalanie bioodpadów jest niezgodne z art. 31 ust.7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W naszej gminie bioodpady są objęte systemem segregacji jak i odbierana jest ich każda ilość wytworzona na terenie nieruchomości zamieszkałej, dlatego też ich spalanie jest zabronione.

9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez urząd gminy lub osobiście w kasie Urzędu Gminy Dobra w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39 B w miejscowości Dobra.

Bieżące informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr telefonów: 91 424 44 90 lub 91 311 34 16.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zainstalowania aplikacji BLISKO. Dzięki aplikacji można między innymi sprawdzić harmonogram wywozu odpadów z danego adresu, uzyskiwać bieżące informacje dotyczące odbioru odpadów oraz zasady prawidłowej segregacji.

Przypominamy też, że nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, poza pewnymi wyjątkami. Wprowadzone w nowelizacji ustawy maksymalne stawki za pojemnik dla firm są kilkukrotnie niższe, niż faktyczny koszt odbioru odpadów. Pozostawienie firm w systemie powodowałoby konieczność pokrywania znaczących kosztów przez mieszkańców. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich jak: sklepy, hotele, biurowce będą musieli zawrzeć od 1 stycznia 2021 r. niezależną umowę na odbiór odpadów z firmą, która posiada zezwolenie na taki rodzaj działalności - więcej informacji na ten temat.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.Gmina Dobra przygotowała cykl prezentacji, które wyjaśniają wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. W pierwszych dwóch odcinkach wyjaśniono regulacje prawne oraz zaprezentowano metody naliczania opłat za odbiór śmieci. W trzecim odcinku wyjaśniono dlaczego w całej Polsce tak bardzo podrożały rachunki za śmieci i jak można je obniżyć. W czwartej prezentacji wskazano fakty i mity związane z gospodarką odpadami w gminie Dobra.

Wszystkie odcinki prezentacji można obejrzeć tutaj

Gospodarka odpadami w gminie Dobra - fakty i mity

1. Zacznijmy od kosztu wykonania prezentacji. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że kosztowała ona kilkadziesiąt tysięcy złotych. To FAŁSZ. Koszt każdego odcinka wyniósł 600 zł netto.

2. Kolejny mit, który krąży w sieci dotyczy tego, że prezentację wykonano z nadwyżki opłat za śmieci. To też FAŁSZ. Zgodnie z prawem gminy nie mogą zarabiać na gospodarce odpadami, a obowiązki związane z nowelizacją ustawy śmieciowej zwiększyły koszty samorządów.

3. Czy metoda liczenia opłat za śmieci od zużytej wody jest najbardziej wiarygodna i gminy w Polsce coraz częściej z niej korzystają?
To PRAWDA. Ministerstwo Klimatu uznało tę metodę jako właściwą, wiarygodną i miarodajną. Kolejne gminy w Polsce planują przejść na metodę od wody, m.in. Warszawa i Olsztyn.

4. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa uznała uchwałę śmieciową Gminy Dobra z 2019 roku za wadliwą i wezwała do jej uchylenia? To FAŁSZ. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała tylko rozdział opłat liczonych od wody ogrodowej i bytowej. Niejasne przepisy ustawy śmieciowej przed nowelizacją nie dawały wprost takich możliwości, mimo iż wiele gmin w Polsce przyjęło taki podział opłat, np. Świnoujście.

5. Czy osoby, które zużywają ogromne ilości wody na podlewanie ogrodów produkują więcej odpadów zielonych? To PRAWDA. W zdecydowanej większości ilość wody zużywanej na ogród przekłada się na zwiększoną ilość odpadów zielonych. W Gminie Dobra odbieranych jest aż 19 razy więcej odpadów zielonych niż w Gminie Police, cztery razy więcej niż w Kołbaskowie i trzy razy więcej niż w Szczecinie. Generuje to olbrzymie koszty.

6. Czy w gminie Dobra jest dużo gospodarstw z własnym ujęciem wody, które płacą za śmieci ryczałtem? To FAŁSZ. Na terenie gminy Dobra znajduje się kilkadziesiąt gospodarstw z własnymi ujęciami wody.

7. Czy Gmina Dobra przygotowuje nową uchwałę śmieciową, w której uwzględnione będą ulgi za kompostowanie odpadów? To PRAWDA. Wójt Gminy Dobra przedstawiła radnym projekt nowych rozwiązań, które uwzględniają ulgę za kompostowanie.

8. Czy większość mieszkańców gminy Dobra płaci większe rachunki za śmieci niż mieszkańcy innych gmin w regionie? To FAŁSZ. Stawka opłat za śmieci w gminie Dobra liczona od ilości wody jest jedną z niższych w regionie i wynosi 4,80 zł za metr sześcienny zużytej wody.

9. Czy Wójt Gminy Dobra nie zareagowała na petycję złożoną przez mieszkańców, w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za śmieci. To FAŁSZ. Wójt Gminy Dobra odpowiedziała na petycję wyjaśniając problematykę gospodarki odpadami oraz dlaczego system liczenia opłat za śmieci od ilości zużytej wody jest najbardziej wiarygodny z dostępnych metod.

10. Czy można liczyć opłaty za śmieci od ilości worków lub wielkości pojemnika? To FAŁSZ. Ustawa śmieciowa uchwalona przez SEJM nie daje takiej możliwości.

11. Czy któraś z czterech metod naliczania opłat za śmieci umożliwia w 100% określenie ilości odpadów wyprodukowanych przez mieszkańców? To FAŁSZ. Żadna z dostępnych metod nie daje takiej możliwości. Gminy muszą wybrać takie rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe dla jak największej liczby mieszkańców.

12. Czy gmina może zarabiać na śmieciach? To FAŁSZ. Zgodnie z prawem gmina nie może zarabiać na śmieciach i nie może też finansować tego zadania z innych środków. Opłaty muszą pokryć w 100 procentach koszty systemu gospodarowania odpadami.

W mediach społecznościowych bardzo często pojawiają się różne opinie, propozycje rozwiązań i metody naliczania opłat, które są niezgodne z prawem lub zabezpieczają interesy tylko wybranych osób, kosztem większości mieszkańców. Zamiast wierzyć osobom, które nie znają przepisów lub po prostu piszą nieprawdę dla osiągnięcia własnych korzyści, najlepiej sprawdzić samemu i obejrzeć dokładnie wszystkie odcinki prezentacji.

Gospodarka odpadami w gminie Dobra - odcinek 4: fakty i mity:


Całość problematyki gospodarki odpadami komunalnymi w gminach reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a częściowo także ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy gminy z mocy ustawy objęci są gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zobowiązani są wnosić opłaty, które muszą pokryć w 100 % koszty sytemu. Gmina nie ma prawa zarabiać na odbiorze śmieci, ale także nie może finansować tego zadania z innych środków.

W ustawie przewidziano cztery metody, które w danej gminie mogą zostać wybrane przez radę gminy do wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Są to metody uzależnione od:

• liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
• ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• jedna stawka od gospodarstwa domowego.

Metoda od liczby mieszkańców w danej nieruchomości

Każda z tych metod ma swoje wady. Metoda najczęściej wymieniana jako "sprawiedliwa", uzależniająca wysokość opłaty od liczby mieszkańców, sprawdza się w małych gminach, gdzie w większości mieszkańcy się znają. Są mniejsze możliwości nadużyć. Na podstawie ilości zużytej wody (z pomięciem wody bezpowrotnie zużytej) wynika, że na terenie gminy Dobra mieszka obecnie około 29 tys. osób. Gdyby przyjąć metodę od liczby mieszkańców należy założyć, że ich liczba wykazana w deklaracjach byłaby niższa. Z dotychczas zameldowanych osób (nieco ponad 22 tys.) znaczna część nie zostałaby wykazana zasadnie (studenci, osoby pracujące na stale lub czasowo za granicą itp.). Doświadczenia innych gmin wskazują, że przy tej metodzie drastycznie maleje liczba osób wykazanych w deklaracjach w stosunku do liczby osób zameldowanych (o około 20% - Police, Goleniów, Pyrzyce). W efekcie zameldowani mieszkańcy musieliby zapłacić za śmieci wyrzucane przez osoby niezameldowane i niezgłoszone w deklaracjach. Samorządy nie mają realnych możliwości kontroli liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego

Kolejna metoda naliczania opłat za śmieci, gdzie opłata uzależniona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego, jest całkowicie niezwiązana zarówno z liczbą mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości, jak i ilością wytwarzanych odpadów.

Metoda od gospodarstwa domowego

Metoda, gdzie opłata jest ujednolicona od gospodarstwa domowego powoduje duże uśrednienie. W rezultacie osoby samotne, rodziny 2-, a nawet 3-osobowe ponosiłyby większe koszty niż nieruchomości zamieszkałe przez większą liczbę mieszkańców. Metoda w żaden sposób nie byłaby odzwierciedleniem ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów zielonych.

Metoda od ilości zużytej wody

Funkcjonująca obecnie w gminie Dobra metoda naliczania opłat od ilości zużytej wody z danej nieruchomości odzwierciedla liczbę osób faktycznie ją zamieszkujących. W dużej części odzwierciedla także ilość wytwarzanych odpadów:
• osoby starsze generalnie zużywają mniej wody i produkują mniej odpadów,
• nowe jednorodzinne nieruchomości zużywają więcej wody, w tym ogrodowej, jednocześnie produkują duże ilości odpadów zielonych,
• spółdzielnie mają procentowo mniejsze powierzchnie terenów zielonych i produkują mniejsze ilości odpadów zielonych, nie posiadają dodatkowych liczników na wodę bezpowrotnie zużytą, w gminie Dobra spółdzielnie i wspólnoty oddają tylko ok. 3,5-4 % odpadów zielonych.

Powyższa metoda umożliwia stosunkowo szybkie "wyłapanie" nieruchomości, które nie złożyły deklaracji, a mają umowę na dostawę wody (najczęściej nowo oddane do użytku, gdzie ich właściciele bardzo często wskazują, że odpady wożą np. do Szczecina). Oczywiście podobnie, jak pozostałe metody, także ten sposób naliczania opłat ma swoje wady, m.in. w skrajnych przypadkach zużycia dużej ilości wody na podlewanie ogrodu. Z drugiej strony zużycie wody na podlewanie ogrodu ma znaczący wpływ na ilość wytwarzanych odpadów zielonych. W tym zakresie firma Jumar odbierając odpady przekazuje konkretne statystki. Należy zwrócić uwagę na olbrzymi koszt odbioru odpadów zielonych z terenu gminy Dobra. Odbieramy już 19 razy więcej odpadów zielonych niż w Policach, 4 razy więcej niż w Kołbaskowie i 3 razy więcej niż w Szczecinie (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców). Wysokie koszty odbioru odpadów zielonych nie mogą zostać przerzucone na mieszkańców, którzy ich nie generują lub produkują znacznie mniej.

Ponadto każda umowa zawarta z Wodociągami Zachodniopomorskimi ma za cel dostawę wody do celów socjalno-bytowych. Zużywanie jej w ogromnych ilościach (często kilkaset, a nawet powyżej 1000 m3) do podlewania ogrodów jest społecznie nieakceptowane. Poprzedni rok i przykłady z wielu regionów Polski wskazują, jak istotne jest oszczędzanie wody. Właściciele nieruchomości posiadający duże powierzchnie terenów zielonych powinni w pierwszej kolejności wykorzystywać deszczówkę.

Coraz więcej samorządów w Polsce przechodzi na system opłat za odbiór śmieci liczony na podstawie zużytej wody. Metodę naliczania od wody chcą wprowadzić m.in. Warszawa i Olsztyn. Ma to związek z dużymi rozbieżnościami między liczbą mieszkańców, a liczbą osób zgłoszonych w gospodarstwie do odbioru odpadów. Metoda od wody jest bardziej miarodajna. Ustalanie opłaty za śmieci w oparciu o zużywaną wodę może uszczelnić system, szczególnie w gminach, w których liczba mieszkańców jest dynamiczna.

Często mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego opłata za śmieci zależy od tego, ile wykorzystują wody, a nie od tego, ile wytwarzają śmieci. Niestety zgodnie z prawem gminy nie mogą uzależniać stawek za odpady od ich ilości. Poza tym system gospodarki odpadami w gminach musi się bilansować. Samorządy nie mogą ani na nim zarabiać, ani do niego dopłacać z innych źródeł.

Żadna metoda nie jest w 100% sprawiedliwa, jednak kierując się wyborem należy brać pod uwagę, aby system opłat był w miarę możliwości, jak najbardziej sprawiedliwy dla możliwie największej liczby mieszkańców. Nie można kierować się skrajnymi przypadkami. Opłaty za śmieci w gminie Dobra dla większości mieszkańców są mniejsze niż w wielu gminach w regionie. Obecna stawka wynosi 4,80 zł liczona od 1 metra sześciennego zużytej wody. Ponad 72% gospodarstw domowych w gminie Dobra płaci miesięcznie opłaty poniżej 75 zł, z czego 43% poniżej 50 złotych. 83% gospodarstw w gminie Dobra płaci mniejsze rachunki niż w sąsiednim Szczecinie, gdzie ryczałtowa opłata za śmieci liczona od nieruchomości zużywających powyżej 4 metrów sześciennych wody wynosi 94 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy śmieciowej

We wrześniu 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców nieruchomości zamieszkałych najistotniejsze zmiany to:

• Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100 % nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2-4 krotności ustalonej wysokości opłaty). Dotychczas w gminie Dobra ok 25 % nieruchomości nie segregowało odpadów i wnosiło wyższe opłaty.
• Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
• Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które także, już w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie.

Gminy w całej Polsce otrzymały 12 miesięcy na wprowadzenie nowych przepisów.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama