Zaloguj się | Rejestracja

Pakiet nowych uchwał śmieciowych

czwartek, 24 września 2020 r., godz. 12:09  |  Wersja do druku

Podczas XVII sesji Rady Gminy Dobra przyjęto pakiet nowych uchwał związanych z gospodarką odpadami w gminie Dobra. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.W czwartek, 24 września radni Gminy Dobra uchwalili pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Konieczność przyjęcia nowych przepisów wynikała z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania:

1. Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości będzie miało obowiązek segregowania odpadów.
2. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: jeden raz w tygodniu w okresie kwiecień - listopad oraz dwa razy w miesiącu w okresie grudzień - marzec. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym, wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.
3. Wprowadzono ulgę w wysokości 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika.
4. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna. Wynosi ona 4,80 zł/m3.
5. Nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, poza pewnymi wyjątkami. Wprowadzone w nowelizacji ustawy maksymalne stawki za pojemnik dla firm są kilkukrotnie niższe, niż faktyczny koszt odbioru odpadów. Pozostawienie firm w systemie powodowałoby konieczność pokrywania znaczących kosztów przez mieszkańców. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich jak: sklepy, hotele, biurowce będą musieli zawrzeć od 1 stycznia 2021 r. niezależną umowę na odbiór odpadów z firmą, która posiada zezwolenie na taki rodzaj działalności.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wkrótce dokładnie opiszemy nowe zasady związane z gospodarką odpadami w gminie Dobra.

Zdjęcia z XVII sesji Rady Gminy Dobra - 24 września 2020 r.:

W tym roku Gmina Dobra przygotowała cykl prezentacji, które wyjaśniają wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. W pierwszych dwóch odcinkach wyjaśniono regulacje prawne oraz zaprezentowano metody naliczania opłat za odbiór śmieci. W trzecim odcinku wyjaśniono dlaczego w całej Polsce tak bardzo podrożały rachunki za śmieci i jak można je obniżyć. W czwartej prezentacji wskazano fakty i mity związane z gospodarką odpadami w gminie Dobra.

Wszystkie odcinki prezentacji można obejrzeć tutaj

Gospodarka odpadami w gminie Dobra - fakty i mity

1. Zacznijmy od kosztu wykonania tej prezentacji. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że kosztowała ona kilkadziesiąt tysięcy złotych. To FAŁSZ. Koszt każdego odcinka wyniósł 600 zł netto.

2. Kolejny mit, który krąży w sieci dotyczy tego, że prezentację wykonano z nadwyżki opłat za śmieci. To też FAŁSZ. Zgodnie z prawem gminy nie mogą zarabiać na gospodarce odpadami, a obowiązki związane z nowelizacją ustawy śmieciowej zwiększyły koszty samorządów.

3. Czy metoda liczenia opłat za śmieci od zużytej wody jest najbardziej wiarygodna i gminy w Polsce coraz częściej z niej korzystają?
To PRAWDA. Ministerstwo Klimatu uznało tę metodę jako właściwą, wiarygodną i miarodajną. Kolejne gminy w Polsce planują przejść na metodę od wody, m.in. Warszawa i Olsztyn.

4. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa uznała uchwałę śmieciową Gminy Dobra z 2019 roku za wadliwą i wezwała do jej uchylenia? To FAŁSZ. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała tylko rozdział opłat liczonych od wody ogrodowej i bytowej. Niejasne przepisy ustawy śmieciowej przed nowelizacją nie dawały wprost takich możliwości, mimo iż wiele gmin w Polsce przyjęło taki podział opłat, np. Świnoujście.

5. Czy osoby, które zużywają ogromne ilości wody na podlewanie ogrodów produkują więcej odpadów zielonych? To PRAWDA. W zdecydowanej większości ilość wody zużywanej na ogród przekłada się na zwiększoną ilość odpadów zielonych. W Gminie Dobra odbieranych jest aż 19 razy więcej odpadów zielonych niż w Gminie Police, cztery razy więcej niż w Kołbaskowie i trzy razy więcej niż w Szczecinie. Generuje to olbrzymie koszty.

6. Czy w gminie Dobra jest dużo gospodarstw z własnym ujęciem wody, które płacą za śmieci ryczałtem? To FAŁSZ. Na terenie gminy Dobra znajduje się kilkadziesiąt gospodarstw z własnymi ujęciami wody.

7. Czy Gmina Dobra przygotowuje nową uchwałę śmieciową, w której uwzględnione będą ulgi za kompostowanie odpadów? To PRAWDA. Wójt Gminy Dobra przedstawiła radnym projekt nowych rozwiązań, które uwzględniają ulgę za kompostowanie.

8. Czy większość mieszkańców gminy Dobra płaci większe rachunki za śmieci niż mieszkańcy innych gmin w regionie? To FAŁSZ. Stawka opłat za śmieci w gminie Dobra liczona od ilości wody jest jedną z niższych w regionie i wynosi 4,80 zł za metr sześcienny zużytej wody.

9. Czy Wójt Gminy Dobra nie zareagowała na petycję złożoną przez mieszkańców, w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za śmieci. To FAŁSZ. Wójt Gminy Dobra odpowiedziała na petycję wyjaśniając problematykę gospodarki odpadami oraz dlaczego system liczenia opłat za śmieci od ilości zużytej wody jest najbardziej wiarygodny z dostępnych metod.

10. Czy można liczyć opłaty za śmieci od ilości worków lub wielkości pojemnika? To FAŁSZ. Ustawa śmieciowa uchwalona przez SEJM nie daje takiej możliwości.

11. Czy któraś z czterech metod naliczania opłat za śmieci umożliwia w 100% określenie ilości odpadów wyprodukowanych przez mieszkańców? To FAŁSZ. Żadna z dostępnych metod nie daje takiej możliwości. Gminy muszą wybrać takie rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe dla jak największej liczby mieszkańców.

12. Czy gmina może zarabiać na śmieciach? To FAŁSZ. Zgodnie z prawem gmina nie może zarabiać na śmieciach i nie może też finansować tego zadania z innych środków. Opłaty muszą pokryć w 100 procentach koszty systemu gospodarowania odpadami.

W mediach społecznościowych bardzo często pojawiają się różne opinie, propozycje rozwiązań i metody naliczania opłat, które są niezgodne z prawem lub zabezpieczają interesy tylko wybranych osób, kosztem większości mieszkańców. Zamiast wierzyć osobom, które nie znają przepisów lub po prostu piszą nieprawdę dla osiągnięcia własnych korzyści, najlepiej sprawdzić samemu i obejrzeć dokładnie wszystkie odcinki prezentacji.

Gospodarka odpadami w gminie Dobra - odcinek 4: fakty i mity:


Całość problematyki gospodarki odpadami komunalnymi w gminach reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a częściowo także ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy gminy z mocy ustawy objęci są gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zobowiązani są wnosić opłaty, które muszą pokryć w 100 % koszty sytemu. Gmina nie ma prawa zarabiać na odbiorze śmieci, ale także nie może finansować tego zadania z innych środków.

W ustawie przewidziano cztery metody, które w danej gminie mogą zostać wybrane przez radę gminy do wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Są to metody uzależnione od:

• liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
• ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• jedna stawka od gospodarstwa domowego.

Metoda od liczby mieszkańców w danej nieruchomości

Każda z tych metod ma swoje wady. Metoda najczęściej wymieniana jako "sprawiedliwa", uzależniająca wysokość opłaty od liczby mieszkańców, sprawdza się w małych gminach, gdzie w większości mieszkańcy się znają. Są mniejsze możliwości nadużyć. Na podstawie ilości zużytej wody (z pomięciem wody bezpowrotnie zużytej) wynika, że na terenie gminy Dobra mieszka obecnie około 29 tys. osób. Gdyby przyjąć metodę od liczby mieszkańców należy założyć, że ich liczba wykazana w deklaracjach byłaby niższa. Z dotychczas zameldowanych osób (nieco ponad 22 tys.) znaczna część nie zostałaby wykazana zasadnie (studenci, osoby pracujące na stale lub czasowo za granicą itp.). Doświadczenia innych gmin wskazują, że przy tej metodzie drastycznie maleje liczba osób wykazanych w deklaracjach w stosunku do liczby osób zameldowanych (o około 20% - Police, Goleniów, Pyrzyce). W efekcie zameldowani mieszkańcy musieliby zapłacić za śmieci wyrzucane przez osoby niezameldowane i niezgłoszone w deklaracjach. Samorządy nie mają realnych możliwości kontroli liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego

Kolejna metoda naliczania opłat za śmieci, gdzie opłata uzależniona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego, jest całkowicie niezwiązana zarówno z liczbą mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości, jak i ilością wytwarzanych odpadów.

Metoda od gospodarstwa domowego

Metoda, gdzie opłata jest ujednolicona od gospodarstwa domowego powoduje duże uśrednienie. W rezultacie osoby samotne, rodziny 2-, a nawet 3-osobowe ponosiłyby większe koszty niż nieruchomości zamieszkałe przez większą liczbę mieszkańców. Metoda w żaden sposób nie byłaby odzwierciedleniem ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów zielonych.

Metoda od ilości zużytej wody

Funkcjonująca obecnie w gminie Dobra metoda naliczania opłat od ilości zużytej wody z danej nieruchomości odzwierciedla liczbę osób faktycznie ją zamieszkujących. W dużej części odzwierciedla także ilość wytwarzanych odpadów:
• osoby starsze generalnie zużywają mniej wody i produkują mniej odpadów,
• nowe jednorodzinne nieruchomości zużywają więcej wody, w tym ogrodowej, jednocześnie produkują duże ilości odpadów zielonych,
• spółdzielnie mają procentowo mniejsze powierzchnie terenów zielonych i produkują mniejsze ilości odpadów zielonych, nie posiadają dodatkowych liczników na wodę bezpowrotnie zużytą, w gminie Dobra spółdzielnie i wspólnoty oddają tylko ok. 3,5-4 % odpadów zielonych.

Powyższa metoda umożliwia stosunkowo szybkie "wyłapanie" nieruchomości, które nie złożyły deklaracji, a mają umowę na dostawę wody (najczęściej nowo oddane do użytku, gdzie ich właściciele bardzo często wskazują, że odpady wożą np. do Szczecina). Oczywiście podobnie, jak pozostałe metody, także ten sposób naliczania opłat ma swoje wady, m.in. w skrajnych przypadkach zużycia dużej ilości wody na podlewanie ogrodu. Z drugiej strony zużycie wody na podlewanie ogrodu ma znaczący wpływ na ilość wytwarzanych odpadów zielonych. W tym zakresie firma Jumar odbierając odpady przekazuje konkretne statystki. Należy zwrócić uwagę na olbrzymi koszt odbioru odpadów zielonych z terenu gminy Dobra. Odbieramy już 19 razy więcej odpadów zielonych niż w Policach, 4 razy więcej niż w Kołbaskowie i 3 razy więcej niż w Szczecinie (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców). Wysokie koszty odbioru odpadów zielonych nie mogą zostać przerzucone na mieszkańców, którzy ich nie generują lub produkują znacznie mniej.

Ponadto każda umowa zawarta z Wodociągami Zachodniopomorskimi ma za cel dostawę wody do celów socjalno-bytowych. Zużywanie jej w ogromnych ilościach (często kilkaset, a nawet powyżej 1000 m3) do podlewania ogrodów jest społecznie nieakceptowane. Poprzedni rok i przykłady z wielu regionów Polski wskazują, jak istotne jest oszczędzanie wody. Właściciele nieruchomości posiadający duże powierzchnie terenów zielonych powinni w pierwszej kolejności wykorzystywać deszczówkę.

Coraz więcej samorządów w Polsce przechodzi na system opłat za odbiór śmieci liczony na podstawie zużytej wody. Metodę naliczania od wody chcą wprowadzić m.in. Warszawa i Olsztyn. Ma to związek z dużymi rozbieżnościami między liczbą mieszkańców, a liczbą osób zgłoszonych w gospodarstwie do odbioru odpadów. Metoda od wody jest bardziej miarodajna. Ustalanie opłaty za śmieci w oparciu o zużywaną wodę może uszczelnić system, szczególnie w gminach, w których liczba mieszkańców jest dynamiczna.

Często mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego opłata za śmieci zależy od tego, ile wykorzystują wody, a nie od tego, ile wytwarzają śmieci. Niestety zgodnie z prawem gminy nie mogą uzależniać stawek za odpady od ich ilości. Poza tym system gospodarki odpadami w gminach musi się bilansować. Samorządy nie mogą ani na nim zarabiać, ani do niego dopłacać z innych źródeł.

Żadna metoda nie jest w 100% sprawiedliwa, jednak kierując się wyborem należy brać pod uwagę, aby system opłat był w miarę możliwości, jak najbardziej sprawiedliwy dla możliwie największej liczby mieszkańców. Nie można kierować się skrajnymi przypadkami. Opłaty za śmieci w gminie Dobra dla większości mieszkańców są mniejsze niż w wielu gminach w regionie. Obecna stawka wynosi 4,80 zł liczona od 1 metra sześciennego zużytej wody. Ponad 72% gospodarstw domowych w gminie Dobra płaci miesięcznie opłaty poniżej 75 zł, z czego 43% poniżej 50 złotych. 83% gospodarstw w gminie Dobra płaci mniejsze rachunki niż w sąsiednim Szczecinie, gdzie ryczałtowa opłata za śmieci liczona od nieruchomości zużywających powyżej 4 metrów sześciennych wody wynosi 94 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy śmieciowej

We wrześniu 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców nieruchomości zamieszkałych najistotniejsze zmiany to:

• Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100 % nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2-4 krotności ustalonej wysokości opłaty). Dotychczas w gminie Dobra ok 25 % nieruchomości nie segregowało odpadów i wnosiło wyższe opłaty.
• Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
• Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które także, już w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie.

Gminy w całej Polsce otrzymały 12 miesięcy na wprowadzenie nowych przepisów.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

aloha

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama