Zaloguj się | Rejestracja

Charytatywny bieg dla Ukrainy

wtorek, 05 kwietnia 2022 r., godz. 18:55  |  Wersja do druku

W niedzielę, 3 kwietnia grupa wilków z ExtremE WOLF wspólnie z Konsulatem Ukrainy w Szczecinie zorganizowała charytatywny bieg, którego celem było zebranie najpotrzebniejszych artykułów dla mieszkańców Ukrainy. Trasę wokół kąpieliska Arkonka można było pokonać w dowolny sposób.Trasa biegu o długości 3 km prowadziła wokół kąpieliska Arkonka. Jedynym warunkiem startu było przyniesienie dowolnego artykułu z listy produktów potrzebnych dla mieszkańców Ukrainy. Uczestnicy biegu przynosili m.in. artykuły medyczne, spożywcze i higieniczne. Zebrane rzeczy trafiły do placówki Konsulatu Ukrainy w Szczecinie, która skieruje zebrane dary w miejsce, gdzie pomoc jest w danej chwili najbardziej potrzebna.

Zobacz zdjęcia z biegu

W biegu zorganizowanym przez ExtremE WOLF we współpracy z Konsulatem Ukrainy w Szczecinie brali też udział sportowcy z GZ LZS Dobra i Klubu Morsów DOBRAwianie.

"Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i dary serca jakie złożyli w biurze zawodów. Zebraliśmy wspólnie cały bus po dach najpotrzebniejszych artykułów z listy przygotowanej przez Konsulat Ukraiński. Wszystkie dary po biegu zostały przekazane konsulatowi. Otrzymaliśmy jeszcze gotówkę, za którą zakupimy w tygodniu środki opatrunkowe lub inne artykuły z listy" - informuje ExtremE WOLF.


#PomagamyUkrainie: Zbiórka na karetkę

Drużyna Sołectwa Buk od początku wojny na Ukrainie zaangażowała się pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Mieszkańcy gminy Dobra już 5 razy wyjeżdżali z pomocą humanitarną do Lwowa, gdzie byli zaangażowani nie tylko w transport rzeczy, ale również ewakuację osób z terenu Ukrainy. Obecnie organizowany jest 6 wyjazd w okresie Świąt Wielkanocnych. Tym razem ekipa sołectwa Buk jedzie na wschód Ukrainy w obręb Kijowa, Winnicy i Białej Cerkwi zorganizować ewakuację ludzi do Lwowa, gdzie jest bezpieczniej.

"Chcemy pójść o krok dalej, bo wiemy co jest dokładnie teraz potrzebne. Z pomocą ludzi o wielkich serduchach planujemy zebrać 37,9 tys. złotych na używaną 9-osobową karetkę do ewakuacji ludności z Ukrainy do Polski oraz z regionu Kijowa do bezpieczniejszego Lwowa" - informują organizatorzy zbiórki z Buku.

Karetka ma 7 miejsc siedzących, 1 miejsce leżące (nosze) i 1 miejsca na wózek inwalidzki, posiada też windę.

"Wierzymy, że skoro udało się zorganizować 5 wyjazdów z pomocą humanitarną, to i uda się zebrać pieniądze na karetkę, aby jeszcze bardziej pomóc Ukrainie" - mówią członkowie Drużyny Sołectwa Buk.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/6h3chn

Osoby, które chcą pomóc wystarczy, że wpłacą po kilkadziesiąt złotych. To nie muszą być duże sumy. Jeśli będzie nas kilka tysięcy, to już zbierzemy wystarczająca kwotę na karetkę. Pomóżmy mieszkańcom Buku, którzy nie tylko poświęcili swój czas i pieniądze na pomoc Ukrainie, ale również podczas wyjazdów ryzykują swoim życiem.

Polsko-ukraińskie kiermasze w gminie Dobra

W niedzielę, 10 kwietnia o godzinie 12:00 na terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu rozpocznie się wspólne polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne, które organizują Stowarzyszenie Nasze Bezrzecze, LZS Bezrzecze i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu.

"Chcemy, żeby każde z dzieci biorące udział w imprezie było szczęśliwe i uśmiechnięte oraz otrzymało miły upominek. Zapraszamy gorąco rodziny z Ukrainy, które mamy przyjemność gościć w naszej gminie, miejscowości i okolicach. Poznajmy się! U nas idea jest taka: duży uśmiech za pluszaka" - polecają organizatorzy spotkania.

W programie wiele atrakcji, min:
- gry i zabawy integracyjne dla starszych i młodszych dzieci,
- kiermasz potraw polsko-ukraińskich,
- bazarek świąteczny,
...oraz wiele niespodzianek.

"Zapraszamy również wszystkich chętnych chcących przyłączyć się do naszej akcji. Jeśli czujecie chęć zakupienia podarków dla dzieci, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony na Facebooku" - zachęca Stowarzyszenie Nasze Bezrzecze.

Godzinę później, o 13:00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek przy ul. Żubrzej 7 w Dołujach rozpocznie się polsko-ukraiński piknik. Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji:

13:00-16:30 Specjały kuchni polskiej, ukraińskiej i białoruskiej, kiermasze rękodzieła, konkursy i zabawy integracyjne,
13:00-13:30 Pokaz kulinarny
13:30-14:30 Rodzinne warsztaty florystyczne "Rozkwitnij na wiosnę" - Maja Felińska, kreatywne warsztaty dla dzieci "Zrób to sam" - Maja Dryjańska
14:30-15:00 Pokaz florystyczny "Powiew wiosny" - dr hab. Inż. Prof. ZUT Piotr Salachna
15:00-16:00 Rodzinne warsztaty rękodzielnicze "Wiosenny zajączek" - Natalia Sierguć
16:00-16:30 Pokaz florystyczny "Skarby morza" - Mira Kwaśniewska
16:30 Koncert zespołu "Tymczasem"

Dochód z pikniku przekazany będzie Związkowi Ukraińców w Polsce na pomoc dla Ukrainy.

Organizatorami pikniku są: Stowarzyszenie Carpe diem, Koło Gospodyń Wiejskich w Dołujach Kreatywne wtorki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - Kościno, Stowarzyszenie Czabor, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej filia Dołuje. Gmina Dobra, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej i Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie.

Serdecznie zapraszamy!

Polsko-ukraiński piknik w Dołujach - plakat:Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie obywateli Ukrainy, których przyjęli mieszkańcy Gminy Dobra, podajemy najważniejsze informacje związane m.in. z nadaniem nr PESEL, zezwoleniem na pobyt czasowy, przedłużeniem wizy, świadczeniami oraz środkami pomocy.

Nadanie numeru PESEL

Obywatel Ukrainy, którego pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, może złożyć osobiście wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium RP. W imieniu osób nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek może złożyć: jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy dla Ukrainy, osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Osoba, która ukończyła 12 rok życia własnoręcznie podpisuje wniosek o nadanie numeru PESEL. Do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się jedną fotografię, spełniającą wymogi fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Na terenie Gminy Dobra wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51 (poniedziałki 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:00 -15:00), tel. 91 311 38 03

Pobierz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

Profil zaufany

Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, razem z nadaniem nr PESEL i jest przekazywany osobie wnioskującej na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o nadanie numeru PESEL lub w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane na numer telefonu komórkowego podany we wniosku.

Zezwolenie na pobyt czasowy i przedłużenie wizy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Pozwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

Z mocy prawa przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. ulega okres pobytu na podstawie wizy krajowej i okres ważności wizy krajowej wydanej w stosunku do obywatela Ukrainy, którego ostatni dzień pobytu na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany' wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Świadczenia przewidziane dla obywateli Ukrainy

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Obywatelom Ukrainy spełniającym powyższe warunki przysługuje prawo do:

- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę; wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej Graniczna 24a, tel. 91 311 33 93 - wzór wniosku o jednorazowe świadczenie

- świadczeń rodzinnych, tel. 91 311 38 10, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a,

Obywatele Ukrainy zamieszkujący z dziećmi na terytorium Polski (realizacja poprzez platformę www.zus.pl, po zalogowaniu się profilem zaufanym) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy: świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Środki pomocy dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku i jest wypłacane z dołu. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
- osoba udzielająca schronienia pobiera opłaty od obywatela Ukrainy,
- we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej (poniedziałki 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:00 -15:00).

Pobierz wniosek

Opieka medyczna

Obywatelom Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, przysługuje prawo do otrzymania świadczeń́ opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak obywatelom Polski objętych obowiązkowym lub dobrowolny ubezpieczeniom zdrowotnym.

Osoby niezaszczepione przeciwko Covid-19 mogą to uczynić w placówkach realizujących te szczepienia, na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Obywatelom Ukrainy nie przysługuje prawo do: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, otrzymania produktów leczniczych wydawanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Oświata

1. Edukacja dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Od dnia 14 marca 2022 r. została uruchomiona nauka zdalna, Ukraińskie Ministerstwo Edukacji wraz z Google Ukraine stworzyło ogólnonarodowy plan lekcji. Korzystać z niego będą mogły dzieci ewakuowane oraz z utrudnionym dostępem do nauki. Platformę do nauki zdalnej można znaleźć pod adresem mon.gov.ua

Wg polskiego prawa, osoby do ukończenia 18 roku życia podlegają obowiązkowej edukacji szkolnej. Jeśli dziecko nie korzysta z nauki zdalnej, uruchomionej przez Ukraińskie Ministerstwo Edukacji, opiekun prawny dziecka, który jest obywatelem Ukrainy zgłasza dziecko do wybranej placówki szkolnej. Dyrektor szkoły kwalifikuje dziecko do odpowiedniej klasy, a w razie konieczności kieruje na dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom znajomości języka polskiego.

2. Zajęcia językowe dla osób dorosłych.

Osoby dorosłe mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego, które prowadzone są zarówno on-line, jak i stacjonarnie. Szczegółowe informacje i linki odsyłające do stron:

https://hello.tutlo.com/help-for-ukraine
https://infoludek.pl/ukraina/bezplatna-nauka-jezyka-polskiego-dla-osob-z-ukrainy/
https://wseiz.pl/aktualnosci/wseiz-organizuje-darmowy-kurs-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Podjęcie pracy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl.

Na stronie https://zielonalinia.gov.pl udostępnione są dodatkowo wszelkie informacje, związane z możliwością podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy, dostępne również w języku ukraińskim.

Obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Najbliższy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w Policach, ul. T. Kościuszki 5, strona internetowa: https://police.praca.gov.pl

Ważne numery telefonów

Gmina Dobra podała numery telefonów do osób, które bezpośrednio udzielają niezbędnych informacji związanych z pomocą uchodźcom:

- koordynatorka ds. pomocy Ukrainie - Renata Łuniewska, tel. 91 424 19 74
- zarządzanie kryzysowe - Grzegorz Pieszko, tel. 91 312 06 03
- sprawy związane z edukacją - Joanna Hrabska, tel. 91 311 37 38
- sprawy związane z pomocą rzeczową - Ewa Hrynkiewicz, tel. 91 424 19 80
- sprawy związane z nadaniem numeru PESEL - Maria Komajda-Kosińska, tel. 91 311 38 03

"Prosimy zwracać się do wymienionych osób, aby uzyskać informacje i pomoc we wszystkich sprawach związanych z pobytem, zdrowiem i innymi sprawami socjalno-bytowymi osób z Ukrainy" - apelują urzędnicy z Gminy Dobra.

Schronisko na pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej włączyło się w pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy. Schronisko będzie przyjmowało pod czasową opiekę psy i koty, które przyjechały razem z właścicielami z Ukrainy na teren powiatu polickiego, a teraz nie mogą pozostać razem z nimi w miejscach tymczasowego pobytu.

Schronisko oferuje również bezpłatną pomoc weterynaryjną oraz karmy dla psów i kotów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedziałku do soboty w godz. 8-16 z biurem schroniska tel. +48 508 222 247, e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

Pomoc udzielana będzie zwierzętom osób, które posiadają status uchodźca.

Zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy

W całej gminie Dobra prowadzone są zbiórki potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. Zbierają prywatne osoby, stowarzyszenia, szkoły. Zbiórkę darów dla Ukrainy ogłosiła też Gmina Dobra razem z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej.

Potrzebne są:
• nowe koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkłady pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej,
• latarki, baterie, powerbanki, świece, zapałki,
• opatrunki, plastry, zestawy pierwszej pomocy, środki do dezynfekcji,
• środki higieniczne (podpaski, szczoteczki, pasty do zębów, pampersy dla dzieci, pieluchy dla dorosłych, chusteczki nawilżane, płyny do kąpieli/pod prysznic, mydło, dezodoranty, grzebienie, papier toaletowy, ręczniki, ręczniki papierowe, worki na śmieci, maski filtrujące lub jednorazowe,
• żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania - z długim terminem ważności, oryginalnie zapakowane.

Rzeczy można dostarczać do 3 punktów na terenie gminy:

1. Biblioteka w Mierzynie, ul. Welecka 5a, od pon. do piątku w godz. 12-18
2. Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31, od wtorku do soboty w godz. 12-18
3. Klub w Wołczkowie, ul. Lipowa 11a, od pon. do piątku w godz. 12-18

Kontakt tel. w sprawie zbiórki: 91 424-19-80

"Pomóżmy Ukrainie. Razem możemy więcej" - zachęca do zbiórki Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Jeżeli chcecie wesprzeć uchodźców możecie skorzystać ze strony rządowej pomagamukrainie.gov.pl. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje.

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Gmina Dobra uruchomiła pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy przebywających i pracujących na terenie gminy. Punkt konsultacyjny prowadzony przez Fundację "Sawa" znajduje się w przychodni "Salus" przy ul. Daniela 32 w Dołujach.

Dyżur stacjonarny psychologa:
Poniedziałki w godz 14:00-18:00

Dyżury telefoniczne:
Wtorek, środa godz 14:00-18:00
Czwartek, piątek godz. 10:00-14:00
nr tel. 697 966 449

Istnieje też możliwość konsultacji online i interwencji środowiskowych w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby.

Źródło: UG Dobra, Stowarzyszenie Nasze Bezrzecze, PSP Mierzyn, PSP Bezrzecze

Zobacz artykuły powiązane:
Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama