Zaloguj się | Rejestracja

Wójt Gminy Dobra: "Nie jestem przeciwko mieszkańcom"

piątek, 29 listopada 2019 r., godz. 18:31  |  Wersja do druku

Wójt Gminy Dobra odniosła się do wczorajszej sesji i komentarzy, które pojawiły się po jej zakończeniu w mediach społecznościowych. "Nie jest prawdą, że jestem przeciwko mieszkańcom osiedla przy ul. Granicznej w Dobrej. Podjęte na sesji uchwały mają zabezpieczyć mieszkańców przed partyzancką i nieuregulowaną, wielorodzinną zabudową z szambami" - wyjaśnia Teresa Dera.Na X sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się w czwartek, 28 listopada podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr X/132/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w obrębie Dobra, mająca na celu o wyłączenie terenu działki nr 304/61 oraz części działki nr 304/16 i 304/62 obręb Dobra o powierzchni ok. 3,6 ha, z granic opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Uchwała nr X/133/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium w obrębie Dobra, obejmująca teren działki nr 304/61 oraz części działki nr 304/16 i 304/62, mająca na celu zmianę funkcji terenu wyłączonego z zabudowy na teren rozwoju funkcji mieszkalnej. Zmiana studium dla przedmiotowych działek, ogólnie określi teren rozwoju funkcji mieszkaniowej, natomiast plan miejscowy określa szczegółowo rodzaj zabudowy i zagospodarowanie terenu. Studium określa politykę przestrzenną gminy i ustalenia studium są wiążące przy opracowywaniu planu miejscowego. Reasumując sporządzany plan musi być zgodny z ustaleniami przyjętymi w studium.

3. Uchwała nr X/134/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w obrębie Dobra obejmująca teren działki nr 304/61 oraz części działki nr 304/16 i 304/62, mająca na celu ustalenie przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

"Procedura sporządzenia projektu zmiany studium i opracowania miejscowego planu może być prowadzona równolegle, jednakże procedura opracowania projektu planu powinna być rozpoczęta od pewnego etapu rozpoczętych prac nad zmianą studium (np. od etapu po uzyskanych uzgodnieniach i opiniach projektu studium). Uchwała przyjmująca zmianę studium i uchwała przyjmująca plan miejscowy, nie może być podjęta na tej samej sesji rady gminy, ponieważ uchwalany plan musi być zgodny ze studium (nie z projektem studium), które zostało już uchwalone, czyli obowiązujące w dniu uchwalania planu miejscowego" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra.

Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium/planu miejscowego, rozpoczyna procedurę planistyczną, w której kolejno: ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium/planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do studium/planu, zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium/planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania studium/planu; sporządza projekt studium/planu miejscowego rozpatrując wnioski, które zostały złożone do projektu studium/planu, wraz z dokumentami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po sporządzeniu projektu studium/planu, zostaje dokument przekazany do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium/planu. Następnie do projektu studium/planu wprowadzane są zmiany, wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, przedmiotowe projekty wykładane są do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres co najmniej 21 dni oraz organizowana jest w tym czasie dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie studium/planu rozwiązaniami. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium/planu. Wójt wprowadza zmiany do projektu studium/planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej wójt gminy przedstawia radzie gminy projekt studium/planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

"W kwestii podjętej uchwały nr X/134/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w obrębie Dobra wyjaśniam, iż w sporządzanym projekcie planu miejscowego ustalane jest szczegółowo: przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej" - mówi wójt Teresa Dera.

W trakcie trwania procedury planistycznej Inwestor może wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla terenu objętego procedura planistyczną. W takim przypadku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 62. 1. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli w terminie 9 miesięcy nie zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego należy podjąć postępowanie administracyjne i wydać decyzję administracyjną. Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy nie obowiązują zapisy Studium ponieważ nie jest to akt prawa miejscowego. Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skarga do WSA i NSA.

Jeżeli dla danego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wtedy wójt wygasza wszystkie decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego dla tego terenu, jeżeli ustalenia planu są inne niż w wydanej decyzji. (art.65.1)
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

"Chcę zapewnić mieszkańców osiedla przy ul. Granicznej, że będą uczestniczyć w procesie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma mojej zgody na nieuregulowaną zabudowę wielorodzinną w tym miejscu wraz z budową szamb. W planie będzie wyraźna informacja, że mogą być to wyłącznie domy jednorodzinne. Gmina zablokuje możliwość chaotycznej zabudowy. Uchwały ustabilizują sytuację. Określimy wielkość działek i nie będzie możliwości gęstej zabudowy, czego obawiają się mieszkańcy" - mówi Teresa Dera.

"Jednocześnie chciałaby stanowczo zdementować nieprawdziwe informacje, które celowo publikują niektóre osoby, sugerujące, że jest przeciwko mieszkańcom i wspieram inwestora. Nie pozwolę na chaotyczną zabudowę tego terenu. Dbam o interesy mieszkańców i ciężko pracuję wraz z pozostałymi pracownikami urzędu nad ciągłym rozwojem gminy, infrastruktury i bazy oświatowej. Tego typu opinie są niesprawiedliwe i mają na celu wypaczenie prawdy" - oświadczyła Wójt Gminy Dobra.

Zobacz artykuły powiązane:


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi


slonecznysad

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama