WiadomośćUG Dobra: masy ziemne to odpady
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 09 kwietnia 2021 r., godz. 08:36

UG Dobra: masy ziemne to odpady
W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi Urząd Gminy Dobra przypomina, że są to odpady. Niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad.Zastosowanie przepisów ustawy o odpadach do mas ziemnych oznacza, że zagospodarowanie ziemi może być prowadzone tylko w granicach norm wyznaczonych przepisami wynikającymi z ustawy oraz przepisów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie przepisu z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, który stanowi, że wójt w drodze decyzji wydanej z urzędu nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W związku z powyższym należy pamiętać, że na działkę rolną nie ma możliwości nawiezienia mas ziemnych.

Źródło: Kierownik WSOiOŚ Małgorzata Chmielewska, UG DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7396 )