WiadomośćBudżet Gminy Dobra 2021 - 43 mln zł na inwestycje
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 22 grudnia 2020 r., godz. 13:04

Budżet Gminy Dobra 2021 - 43 mln złotych
na inwestycje
Rada Gminy Dobra przyjęła budżet na 2021 rok przedstawiony przez Wójt Gminy Dobra. 16 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, 4 było przeciw, a 1 osoba się wstrzymała. Wcześniej budżet został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 43 mln złotych.Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji - to główne założenia budżetu Gminy Dobra na 2021 r.

"Bardzo się cieszę, że mimo tak trudnych warunków finansowych spowodowanych pandemią Covid, udało się przygotować budżet, który jest naprawdę bardzo dobrym budżetem inwestycyjnym dla Gminy Dobra. W budżecie zostały ujęte przede wszystkim te inwestycje, które będą kontynuowane w roku następnym i w latach kolejnych, ale też te inwestycje, które były wcześniej zaplanowane w wieloletnim planie inwestycyjnym. Przede wszystkim będzie realizowana budowa szkoły w Dołujach, przedszkola w Bezrzeczu, kontynuacja ścieżki rowerowej Buk - Lubieszyn i przede wszystkim zadania inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy nowych dróg, terenów zielonych, parkingów" - mówi Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

"Przygotowany projekt to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszych miejscowości, to stała optymalizacja kosztów i równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi" - informuje Skarbnik Gminy Dobra Jolanta Jankowska.

W prognozowanych na 2021 rok dochodach w kwocie 174.994.707,20 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 34% (PIT kwota 59.024.579 zł i CIT kwota 1.000.000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 35.201.280 zł co stanowi ok. 20% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 172.394.707,20 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2.600.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43.081.700 zł stanowić będą ok. 25 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną (ok. 44% wydatków majątkowych), infrastrukturę drogową (ok. 34%), kulturę fizyczną (ok. 7%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ok. 5%).

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2021 r. Gmina Dobra otrzyma na ten cel 23.738.858,07 zł, w tym subwencja oświatowa 21.389.432 zł, a inne dotacje i wpływy 2.349.426,07 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 43.685.866,37 zł, w tym 930 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl, a wieloletniej prognozy finansowej - tutaj.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:

43 mln zł na inwestycje. Projekt budżetu Gminy Dobra na 2021 r.Źródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7171 )