WiadomośćNabór wniosków do programu "Mój Prąd"
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa, 23 października 2019 r., godz. 09:41

Nabór wniosków do programu "Mój Prąd"
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu "Mój Prąd". O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. złotych.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją "Program priorytetowy "Mój Prąd"", bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie lub drogą pocztową/kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa


Wnioski należy składać w terminie do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach aktualnego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku, regulamin i pozostałe dokumenty dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem programu "Mój Prąd" jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.6087 )